Kobieta w cytatach

W życiu niewias­ty rozróżnić można siedem ok­resów: niemowlę, dziew­czyn­ka, dziew­czy­na, młoda ko­bieta, młoda ko­bieta, młoda ko­bieta i młoda kobieta. 

George Bernard Shaw

 

Wiesz, jak można się prze­konac, czy ko­bieta jest nap­rawdę piękna? Przyj­rzyj się jej ra­no, za­raz po prze­budze­niu. Bez ma­kijażu, bez wy­myślnej fry­zury, jak ją Pan Bóg stworzył. Jeżeli jest nap­rawdę piękna, to i wte­dy będzie. 

Jonathan Carroll, Całując ul

 

Mądra ko­bieta ma mi­liony na­tural­nych wrogów: wszys­tkich głupich mężczyzn. 

Marie von Ebner-Eschenbach

 

Tyl­ko małomówny, przys­tojny mężczyz­na po­siada dla ko­biety czar za­gad­ko­wości. Tyl­ko małomówna, piękna ko­bieta za­cieka­wia mężczyznę aż do szału. 

Alfred Aleksander Konar

 

Jak się ko­bieta up­rze to diabła przegada. 

William Shakespeare (Szekspir)

 

Ko­bieta-poet­ka to ko­bieta do kwadratu. 

Milan Kundera

 

Jeśli ko­bieta jest szczęśli­wa, jest także piękna. 

Sophia Loren (Sofia Scicolone)

 

To ko­bieta wy­biera mężczyznę, który ją wybierze. 

Paul Géraldy

 

Co mężczyz­na przez rok ob­myślił, ko­bieta w jed­nym dniu obali. 


Ko­bieta ma ty­le lat, na ile zasługuje

Coco Chanel

Ka­wa nig­dy nie może być za moc­na, a piękna ko­bieta - za słaba.

Jerzy Andrzejewski


Piękna ko­bieta jest jak ogień: ig­rać z nią nie wolno. 

Bolesław Prus


Kochająca ko­bieta wy­bacza wszys­tko, lecz nie za­pomi­na niczego

Khalil Gibran

 

Mężczyz­na umiera ze zmęcze­nia, ko­bieta - ze zmartwienia.

Henry Francois Becque

 

I ko­bieta, i kwiat mają dni swo­je. Nie mają lat. 

Jan Izydor Sztaudynger

 

Mężczyz­na prag­nie być sil­nym, ko­bieta chce być kochaną. 

Jules Michalet

 

Piękna ko­bieta jest jak rze­ka, w której toną mędrcy. 

Seneka Młodszy

 

Ko­bieta z anioła czar­ta zro­bić zdoła. 

Józef Bułatowicz

 

Każda ko­bieta piękna jest brzydką w sto­sun­ku do piękniej­szej od siebie, każda brzyd­ka - piękną w sto­sun­ku do brzyd­szej - każda, czy piękna, czy brzyd­ka, piękna - w sto­sun­ku do mężczyz­ny, które­mu się podoba.

Henryk Sienkiewicz


W Bożym dziele mężczyz­na jest prozą, a ko­bieta poezją. 

Napoleon Bonaparte

 

Ko­bieta jest zap­rosze­niem do szczęścia. 

Charles Baudelaire

 

Dziec­ko rządzi ko­bietą, ko­bieta mężczyzną, a on do­piero światem. 

Hipolit Taine

 

Gdy mężczyźni zejdą się razem, to się słuchają; kobiety zaś nawzajem się oglądają.

Przysłowie chińskie

 

Z kobietami wielka bieda, lecz bez kobiet żyć się nie da.

Przysłowie polskie


Zanim kobieta się raz ubierze, to niebo zachmurzy się i wypogodzi siedem razy.

Przysłowie perskie

 

Łzy słabej kobiety najsilniejszego mężczyznę zwyciężyć potrafią.

Stanisław Brzozowski

 

A jeśli miłość jest największym kultem całej ludzkości, to pierwszą jej kapłanką była zawsze i jest kobieta.

Kazimierz Bukowski

 

Kochająca żona to najcenniejsze, co mężczyzna posiadać może.

Robert Burton

 


Większość mężczyzn, którzy chwalą się, że czytają w swej żonie jak w otwartej księdze, zna jedynie przedmowę do niej; potem przechodzą od razu do spisu treści.

Pascale Campanille

 

Dla mężczyzny kobiety są tym, czym żagle dla żaglowca - nie popłynie bez nich.

Jacques Chardonne

 

Mężczyzna pragnie uznania, kobieta - uwielbienia.

Feliks Chwalibóg

 

O kobiety, kobiety! - powiedział Shakespeare i źle powiedział.
Należało powiedzieć: ach, wy kobiety, kobiety!

 

Kobiety bez towarzystwa mężczyzn więdną, a mężczyźni bez kobiet głupieją.

Antoni Czechow

 

Miłość dobrej kobiety - brylant w węgla bryle: daje blask, światło, ciepło i radości tyle...

Nic nie zdziałasz dla świata, gdy na każdym kroku ukochanej kobiety brak przy twoim boku.

Mieczysław Czerwiński

 

Intuicję natura dała kobiecie, aby mogła przeczuć u mężczyzn zamiary, które nie przemknęły im przez głowę.

Jean Delacour

 

Kobieta chce być kochana bez powodu, bez "dlaczego", dobrych manier, wdzięku, inteligencji, ale dlatego, że ona jest.

Henri Amiel

(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone