18
Oct

Stypendia


ROK SZKOLNY 2014/2015

Od października 2014 nowy skład Szkolnej Komisji Stypendialnej:

Przewodniczący - p. Jarosław Chmielewski oraz członkowie: p. Dorota Kawałko, p. Anna Dymek. 

Wypłaty dofinansowania do podręczników

Dofinansowanie będzie wypłacane w dniach 3-7 listopada 2014 roku za okazaniem dowodu osobistego) w Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego ul. Piwnika Ponurego 1 (os. Konieczki) w Ełku (087 732 63 90).  Wnioskodawca (rodzic, prawny opiekun, pełnoletni uczeń) powinien zgłaszać się do wyżej wymienionej szkoły z rachunkami imiennymi, potwierdzającymi zakup podręczników (bez ćwiczeń) wystawionymi na wnioskodawcę.

Zakończyliśmy nabór wniosków na wszelkie stypendia na pierwszy semestr obecnego roku szkolnego.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał Marcin z klasy IV e, który również ma przyznane Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II -  gratulujemy!  

Pozostali uczniowie, którym Zarząd Powiatu Ełckiego na posiedzeniu w dniu 9 października 2014 r. udzielił stypendium w kwocie po 175 zł miesięcznie to:  Piotrek z klasy IV i1, Wojtek i Katarzyna  z klasy III e, Wojtek z klasy IV h, Agnieszka z kl. III h oraz Kamila z klasy IV e. Łącznie 7 naszych uczniów otrzymało stypendium na ten semestr. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  


Dofinansowanie podręczników uczniom klas trzecich

Zostały rozdane trzy rodzaje wniosków dla wychowawców uczniów uprawnionych do ubiegania się o tzw. "wyprawkę". Wypełnione dokumenty prosimy składać do p. Beaty Julity Koronkiewicz do biblioteki szkolnej lub p. Doroty Kwałko, Anny Dymek do 5 września 2014 r.  Kryterium dochodowe  w tym roku wynosi 539 zł . W ubiegłym roku takie dofinansowanie zostało przyznane 16 uczniom naszej szkoły. Należy gromadzić faktury za podręczniki.

W tym roku szkolnym 11 uczniów ubiegało się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych. Wnioski zostały przekazane do UM.

Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II na semestr pierwszy


Zarząd Powiatu Ełckiego w każdym semestrze przyznaje Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II. Należy mieć wysoką średnią ocen i/lub osiągnięcia w dziedzinie nauki i/lub sportu. Szczegóły w gablocie w holu szkoły. Formularze można otrzymać od członków szkolnej komisji stypendialnej lub wyszukać w Internecie. Wnioski o stypendium na I semestr roku szkolnego 2014/2015 mozna składać do szkolnej komisji stypendialnej do 14 września 2014 r. Stypendyści otrzymują kwotę 250 zł miesięcznie. Niestety w związku z ograniczoną pulą środków finansowych nie wszyscy uprawnieni i wnioskujący uczniowie je otrzymują.

W tym roku szkolnym 13 uczniów ubiegało się o stypendium. Wnioski zostały przekazane do starostwa.

 

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARM.-MAZ.


W dniach 22.09 – 16.10.2014 r. będzie trwał nabór na stypendia w ramach Programu stypendialnego szansą na rozwój edukacyjny Warmii i Mazur.
Z naszej szkoły możemy wytypować 3 uczniów.
-    uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu woj. warm.-maz.,
-    przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie w ubiegłym roku do 1078 zł netto lub jeśli członkiem rodziny jest  dziecko niepełnosprawne to 1246 zł,
-    średnia ocen z przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych (matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, informatyka/technika, technologia informacyjna, podstawy przedsiębiorczości, obowiązkowe przedmioty zawodowe z wyjątkiem praktyki zawodowej) min. 5,00,
-    średnia ocen ze wszystkich przedmiotów min. 4,75,
-    dodatkowo punktowani laureaci olimpiad/konkursów/turniejów w roku szkolnym 2013/2014 oraz uczniowie zamieszkujący obszary wiejskie,
Załączniki do wniosku:
-    Indywidualny Program Edukacyjny (opracowuje opiekun wspólnie z uczniem. Opiekun stypendysty może pełnić opiekę wyłącznie nad jednym uczniem. Formularz dostępny na stronie http://stypendia-uczniowskie.warmia.mazury.pl),
-    Zaświadczenia lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia ucznia w olimpiadach/konkursach/turniejach,
Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy.

Dokumenty na rok szkolny 2014/2015

Wniosek o przyznanie stypendium

Indywidualny program eukacyjny

Oświadczenie

Formatka wypełniana przy osobistym składaniu wniosku

Regulamin 2014/2015

W tym roku trzem uczniom przyznano to stypendium. Listy rankingowe

Dokumenty z poprzedniej edycji - do wcześniejszego zapoznania się:
Regulamin 2013/2014
Indywidualny Program Edukacyjny Ucznia
Wniosek
Kryteria Oceny Wniosku
Oświadczenie
Umowa Stypendialna
Umowa o Dzieło

Dokumenty na tegoroczną edycję mają być dostępne po 21 września

Źródło: http://stypendia-uczniowskie.warmia.mazury.pl
Na stronie internetowej programu stypendialnego zamieszczone są wzory wypełniania dokumentów.


STYPENDIUM ARTYSTYCZNE NA ROK 2014.

Wnioski o przyznanie można składać do 31 października w Urzędzie Miasta Ełku.

Stypendium przyznawane jest osobom szczególnie utalentowanym, które reprezentują wysoki poziom artystyczny, zamieszkującym i działającym na terenie Miasta Ełku. Stypendium jest wyrazem uznania dla osiągnięć kandydata a także formą wsparcia dalszego rozwoju artystycznego artystów, twórców kultury i sztuki.

Stypendium przyznawane jest w jednej z dziedzin:
1) sztuki plastyczne;
2) teatr i sztuka estradowa;
3) muzyka i taniec;
4) śpiew;
5) literatura;
6) film;
7) fotografia;
8) organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Ełku.

Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria:
1) jest na stałe zameldowana na terenie miasta Ełku;
2) podjęła lub kontynuuje edukację artystyczną, studia artystyczne lub w inny sposób doskonali warsztat artystyczny;
3) brała udział, stosownie do swego poziomu edukacji, w koncertach, wystawach indywidualnych i zbiorowych, przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, uzyskując w nich znaczące wyniki;
4 ) zaprezentuje efekt swoich działań związanych z realizacją programu stypendium mieszkańcom miasta Ełku w formie określonej w umowie stypendialnej;
5) cechuje się nienaganną postawą.

Formularze wniosków dostępne są w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku (pok. nr 374) oraz na stronie:

http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/akty/58/5322/szczegolowych_zasad_i_trybu_przyznawania_stypendiow
_artystycznych_w_zakresie_tworczosci_artystycznej_oraz_upowszechniania_kultury_i_sztuki/


ROK SZKOLNY 2013/2014

Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II na semestr drugi

Informujemy, że sześciu uczniów z naszej szkoły (II h - 1, III e - 2, IV e - 2, IV h - 1) otrzymało stypendium im. Jana Pawła II na drugi semestr 2013/2014.
Gratulujemy!
Informacje u p. B. J. Koronkiewicz i p. D. Kawałko.

Nabór wniosków o Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II na semestr drugi

Przypominam zainteresowanym i uprawnionym uczniom o składaniu wniosków o Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II na semestr drugi roku szkolnego 2013/2014. Po formularze można zgłaszać się do biblioteki szkolnej do p. Beaty Julity Koronkiewicz. Regulamin wywieszony jest w gablocie przy wejściu do szkoły. O szczegóły można pytać p. Dorotę Kawałko oraz p. Beatę Julitę Koronkiewicz, w razie potrzeby służymy pomocą przy wypełnieniu wniosku. Prosimy o dostarczenie wniosków do 26 lutego 2014 r. do biblioteki, by szkolna komisja stypendialna mogła zweryfikować poprawność wypełnienia i dostarczyć do Starostwa Powiatowego w wymaganym terminie (28.02.2014 r.)

Stypendia uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Ełku w I semestrze roku szkolnego 2013/2014  - podsumowanie.

Uczniowie naszej szkoły również w tym roku ubiegali się o stypendia. Indywidualnie składali wnioski o stypendium szkolne (socjalne) w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta właściwym do miejsca zamieszkania oraz o stypendium z Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" w ramach programu stypendialnego wyrównującego szanse edukacyjne młodzieży pochodzącej z małych miejscowości.

Po raz drugi w tym roku w ramach projektu rządowego pomocy uczniom  "Wyprawka szkolna 2013" –wszystkim naszym uprawnionym i ubiegającym się 16 uczniom klas drugich przyznano dofinansowanie do zakupu podręczników. Jednorazowo uczniowie otrzymali zwrot w kwocie  445 zł.

Ponadto 5 uczniom z naszej szkoły zostało przyznane  Powiatowe Stypendium im Jana Pawła II. Na 12 naszych ubiegających się i uprawnionych do otrzymania stypendium uczniów, ze względu na brak środków w budżecie powiatu, przyznane zostało tylko pięciu najlepszym. Trzech spośród nich to dwukrotni stypendyści, którzy otrzymują również stypendium Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Są to: Marcin z klasy III technikum ekonomicznego,  Angelika z klasy IV technikum ekonomicznego oraz Rafał z klasy IV technikum handlowego. Zdolna młodzież ekonomiaka została doceniona.

Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom oraz zachęcamy do zainteresowania i ubiegania się o stypendia. Uczniowie oraz wychowawcy na bieżąco są informowani o możliwościach i terminach składania wniosków przez członków komisji osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem szkolnej strony internetowej. W tym roku w szkolnej komisji stypendialnej działają: p. Beata Julita Koronkiewicz (przewodnicząca) oraz p. Dorota Kawałko (członek).

Stypendium Marszałka Województwa

Trzech typowanych przez naszą szkołę uczniów otrzyma stypendium w ramach projektu "Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur - VI edycja""W dniu 22 października 2013 r. Zarząd Województwa przyjął listy rankingowe uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy zostali wytypowani do otrzymania stypendium. Zgodnie z zapisami uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, każdy uczeń i uczennica otrzymają pisemne zawiadomienie o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium." Na stronie http://stypendia-uczniowskie.warmia.mazury.pl znajduje się link do listy rankingowej z liczbą zdobytych punktów (ze względu na ochronę danych osobowych proszę szukać nie po nazwisku, a po nazwie szkoły).

Gratulujemy stypendystom i opiekunom!

Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II ne semestr pierwszy

Miło nam poinformować, że Zarząd Powiatu Ełckiego na posiedzeniu w dniu 10 października 2013 r. przyznał Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2013/2014, w kwocie 250 zł miesięcznie 5 uczniom naszej szkoły. Niestety w związku z ograniczoną pulą środków finansowych stypendium nie zostało przyznane wszystkim wnioskującym, mimo iż ich wnioski spełniały warunki formalne. Zainteresowani mogą zgłaszać się po szczegóły do biblioteki szkolnej.

Dofinansowanie podręczników uczniom klas drugich

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wyprawki 2013 uzyskaliśmy informację, iż do programu zostali zakwalifikowani wszyscy zgłoszeni uczniowie. Kwota dofinansowania w technikum wynosi do 445 zł (wypłata na podstawie imiennych rachunków). O terminie i miejscu wypłaty zostaniemy powiadomieni w terminie późniejszym (w ubiegłym roku druga transza wypłat była na koniec października).

B. J. Koronkiewicz