Kobieta w cytatach

W życiu niewias­ty rozróżnić można siedem ok­resów: niemowlę, dziew­czyn­ka, dziew­czy­na, młoda ko­bieta, młoda ko­bieta, młoda ko­bieta i młoda kobieta. 

George Bernard Shaw

 

Wiesz, jak można się prze­konac, czy ko­bieta jest nap­rawdę piękna? Przyj­rzyj się jej ra­no, za­raz po prze­budze­niu. Bez ma­kijażu, bez wy­myślnej fry­zury, jak ją Pan Bóg stworzył. Jeżeli jest nap­rawdę piękna, to i wte­dy będzie. 

Jonathan Carroll, Całując ul

 

Mądra ko­bieta ma mi­liony na­tural­nych wrogów: wszys­tkich głupich mężczyzn. 

Marie von Ebner-Eschenbach

 

Tyl­ko małomówny, przys­tojny mężczyz­na po­siada dla ko­biety czar za­gad­ko­wości. Tyl­ko małomówna, piękna ko­bieta za­cieka­wia mężczyznę aż do szału. 

Alfred Aleksander Konar

 

Jak się ko­bieta up­rze to diabła przegada. 

William Shakespeare (Szekspir)

 

Ko­bieta-poet­ka to ko­bieta do kwadratu. 

Milan Kundera

 

Jeśli ko­bieta jest szczęśli­wa, jest także piękna. 

Sophia Loren (Sofia Scicolone)

 

To ko­bieta wy­biera mężczyznę, który ją wybierze. 

Paul Géraldy

 

Co mężczyz­na przez rok ob­myślił, ko­bieta w jed­nym dniu obali. 


Ko­bieta ma ty­le lat, na ile zasługuje

Coco Chanel

Ka­wa nig­dy nie może być za moc­na, a piękna ko­bieta - za słaba.

Jerzy Andrzejewski


Piękna ko­bieta jest jak ogień: ig­rać z nią nie wolno. 

Bolesław Prus


Kochająca ko­bieta wy­bacza wszys­tko, lecz nie za­pomi­na niczego

Khalil Gibran

 

Mężczyz­na umiera ze zmęcze­nia, ko­bieta - ze zmartwienia.

Henry Francois Becque

 

I ko­bieta, i kwiat mają dni swo­je. Nie mają lat. 

Jan Izydor Sztaudynger

 

Mężczyz­na prag­nie być sil­nym, ko­bieta chce być kochaną. 

Jules Michalet

 

Piękna ko­bieta jest jak rze­ka, w której toną mędrcy. 

Seneka Młodszy

 

Ko­bieta z anioła czar­ta zro­bić zdoła. 

Józef Bułatowicz

 

Każda ko­bieta piękna jest brzydką w sto­sun­ku do piękniej­szej od siebie, każda brzyd­ka - piękną w sto­sun­ku do brzyd­szej - każda, czy piękna, czy brzyd­ka, piękna - w sto­sun­ku do mężczyz­ny, które­mu się podoba.

Henryk Sienkiewicz


W Bożym dziele mężczyz­na jest prozą, a ko­bieta poezją. 

Napoleon Bonaparte

 

Ko­bieta jest zap­rosze­niem do szczęścia. 

Charles Baudelaire

 

Dziec­ko rządzi ko­bietą, ko­bieta mężczyzną, a on do­piero światem. 

Hipolit Taine

 

Gdy mężczyźni zejdą się razem, to się słuchają; kobiety zaś nawzajem się oglądają.

Przysłowie chińskie

 

Z kobietami wielka bieda, lecz bez kobiet żyć się nie da.

Przysłowie polskie


Zanim kobieta się raz ubierze, to niebo zachmurzy się i wypogodzi siedem razy.

Przysłowie perskie

 

Łzy słabej kobiety najsilniejszego mężczyznę zwyciężyć potrafią.

Stanisław Brzozowski

 

A jeśli miłość jest największym kultem całej ludzkości, to pierwszą jej kapłanką była zawsze i jest kobieta.

Kazimierz Bukowski

 

Kochająca żona to najcenniejsze, co mężczyzna posiadać może.

Robert Burton

 


Większość mężczyzn, którzy chwalą się, że czytają w swej żonie jak w otwartej księdze, zna jedynie przedmowę do niej; potem przechodzą od razu do spisu treści.

Pascale Campanille

 

Dla mężczyzny kobiety są tym, czym żagle dla żaglowca - nie popłynie bez nich.

Jacques Chardonne

 

Mężczyzna pragnie uznania, kobieta - uwielbienia.

Feliks Chwalibóg

 

O kobiety, kobiety! - powiedział Shakespeare i źle powiedział.
Należało powiedzieć: ach, wy kobiety, kobiety!

 

Kobiety bez towarzystwa mężczyzn więdną, a mężczyźni bez kobiet głupieją.

Antoni Czechow

 

Miłość dobrej kobiety - brylant w węgla bryle: daje blask, światło, ciepło i radości tyle...

Nic nie zdziałasz dla świata, gdy na każdym kroku ukochanej kobiety brak przy twoim boku.

Mieczysław Czerwiński

 

Intuicję natura dała kobiecie, aby mogła przeczuć u mężczyzn zamiary, które nie przemknęły im przez głowę.

Jean Delacour

 

Kobieta chce być kochana bez powodu, bez "dlaczego", dobrych manier, wdzięku, inteligencji, ale dlatego, że ona jest.

Henri Amiel